Konsumentverket

Konsumentverket är en statlig myndighet som inrättats för att ta till vara på konsumenternas intressen. Efter att verken flyttats ut i landet för att skapa arbetstillfällen blev Konsumentverket placerat i Karlstad där det idag jobbar ett 100-tal tjänstemän som alla arbetar med konsumentfrågor i olika forum. Konsumentverket kan behandla frågor som rör varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam för sina produkter, avtalsvillkor och privatekonomi men även handikappsrelaterade konsument- och miljöfrågor.

Upplysa och utbilda kommuner

Konsumentverket har också till uppgift att upplysa och utbilda Sveriges kommuners konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. De skall också bevaka konsumenternas intressen i EU-beslut och EU-frågor som förs på internationell nivå. Konsumentverket kommunicerar i första hand via sin webbplats där aktuell information ständigt läggs upp och publiceras för konsumenterna. För att få ny och korrekt information i konsumentfrågor är alltså webbplatsen den absolut bästa kanalen för att nå den här typen av information.

Konsumentverkets mål

Konsumentverket arbetar efter det uppsatta målet att ge konsumenterna makt och möjlighet att göra aktiva mål. Genom att ge ett brett konsumentskydd på hög nivå med hjälp av behövlig och lättillgänglig information kan detta målet uppnås. Det är också viktigt att verket arbetar för att hushållen i landet skall få ut så mycket som möjligt av sina begränsade resurser. Genom att hjälpa hushåll som hamnat i skulder eller som behöver råd och stöd i pris- samt boendefrågor skall enkelt kunna vända sig till konsumentverket för att få svar.

Konsumentombudsmannen

Via Konsumentverket verkar också den så kallade Konsumentombudsmannen, KO. KO driver självständigt konsumenternas intressen gentemot företag i svensk domstol. Det är verkets VD som agerar konsumentombudsman och övervakar i sin tur att företag följer lagarna som reglerar vad företag får och inte får göra. Avtalslagen, marknadsföringslagen, produktsäkerhetslagen och distansavtalslagen är alla lagar som måste följas av företag men som inte alltid efterlevs fullt ut. Då är det KO´s uppgift att se till att ändring sker och i värsta fall också driva målet till rätten. Konsumentombudsmannen ingriper mot vilseledande reklam och marknadsföring, oskäliga avtalsvillkor, felaktig prisinformation och farliga produkter. Han tar endast i undantagsfall sig an enskilda tvister. Anmälan görs genom ett inskickat brev eller e-post till Konsumentverket. I anmälan bör avtalsvillkoren, förpackningen, samt produkten bifogas för att det enkelt skall kunna bedrivas en utredning kring det uppkomna problemet.

Alla inkomna handlingar blir offentliga

Tänk på att Konsumentverket är en statlig myndighet och att alla brev och e-postmeddelanden som tas emot av verket blir en offentlig handling. Det innebär att alla kan komma åt och se det du skriver och påtalar. Allt registreras och diarieförs i arkiven för att sparas om någon i framtiden vill se det som placerats i arkiven. Det här är inget unikt för Konsumentverket utan gäller alla statliga verk.

Komma i kontakt med myndigheten

Vill du komma i kontakt med Konsumentverket går det bra att göra det via telefon, fax, e-post eller vanligt brev. Verket erbjuder också personlig service där det är möjlighet att boka personlig rådgivning för att få tala med en handläggare. Det finns kommunala konsumentvägledare som tar hand om det här på regional nivå. De skickar sedan ärendet vidare till nationell nivå om det inte går att lösa på plats. Om du har handlat i andra Europeiska länder kan du få kostnadsfri rådgivning genom Konsument Europa. De är en organisation som specialiserat sig på konsumentfrågor rörande handel som passerat gränserna mellan två eller flera länder.

Besök Konsumentverket >>