Hedgefonder

En hedgefond är en så kallad specialfond som är förenad med både hög avkastning och hög risk. Hedge står för häck som i detta sammanhang har som syfte att skydda portföljen från att minska i värde vid större marknadsrörelser. Istället ska hedgefonden ge avkastning oavsett om marknaden går upp eller ner. Detta genom att fondförvaltaren har stor frihet när det kommer till både placeringarna och förvaltningen. För att en hög avkastning ska vara möjlig krävs det en skicklig förvaltare. Denna förvaltare har till uppgift att skydda portföljen vid börsras men som samtidigt skapar mervärde genom att ta stora risker. Sparande i hedgefond är inget som rekommenderas till nybörjare. Däremot är det ett bra alternativ för den erfarne placeraren som vill sprida riskerna i sin portfölj.

Börja spara i hedgefonder
0.40% - 1.00%

Hög avkastning kräver en bra fondförvaltare

Hedgefonder För att du ska kunna få en hög avkastning på dina hedgefonder krävs det en bra fondförvaltare. Fondförvaltaren har i dessa fonder stor frihet att agera på många olika sätt. Oavsett vilket sätt som används så är målet alltid att nå högsta möjliga avkastning. För att nå detta mål krävs det att innehavet flyttas på ett helt annat sätt än i exempelvis blandfonder och aktiefonder. I Sverige finns det dock vissa regler för hur fondförvaltaren för en hedgefond får agera. Om man istället ser på hur det ser ut utomlands så har förvaltaren för hedgefonder i princip fria händer att förvalta fonden precis som denne vill. Med andra ord är gränserna för vad som får göras och inte får göras i princip utsuddade.

Trots att en fond har en bra fondförvaltare finns det inga garantier för att fonden ska ge hög avkastning. Förvaltaren är mänsklig och kan begå ödesdigra misstag som får till följd att fonden landar tiotals procent under index. Med andra ord är investeringar i hedgefonder något av en chansning vilket gör att det inte bör vara det enda sättet du investerar på. Vidare är spridningen i avkastning mellan de olika hedgefonderna stor. Avkastningen kan med andra ord skilja sig mycket mellan de hedgefonder som går riktigt bra och de som går sämre.

Hedgefonder med olika inriktningar

Hedgefonder med olika inriktning Olika hedgefonder har också olika inriktningar. Vidare har de olika fonderna varierande strategier att investera kapitalet på. För dig som är intresserad av att veta mer om de olika strategierna så finns det ett globalt hedgdefondsindex. I detta index ingår ett tjugotal olika investeringsstrategier med tillhörande risknivå. I vissa hedgefonder specialiserar man sig på investeringar inom olika marknader och branscher. Det kan handla om investeringar i hälsovårdssektorn eller i tekniksektorn. Inom spektrat för hedgefonder finns det även så kallade CTA-fonder. Dessa fonder sköts till skillnad av de traditionella hedgefonderna inte av en fondförvaltare utan av datamodeller. Dessa datamodeller placerar i terminer och derivat utefter olika trender som finns på marknaden.

För att veta vilka hedgefonder just du ska investera i rekommenderar vi dig att läsa på. Varje hedgefond är kopplad till en strategi och ett risktagande som bör finnas specificerat hos den nätmäklare eller bank där du handlar dina fonder. En bra idé är även att se hur den historiska utvecklingen varit för fonden. Detta är såklart ingen garanti om framtida avkastning men ger dig ändå en fingervisning om hur fonden utvecklas. Hedgefondens utveckling speglar fondförvaltarens kunnande och de fonder som går bäst har i regel en väldigt slipad förvaltare.

Prestationsbaserad förvaltningsavgift

När det gäller förvaltningen av en hedgefond så har i regel fondförvaltaren själv investerat stora pengar i fonden. Med anledning av detta finns det stora incitament för förvaltaren att fonden ska gå så bra som möjligt. Om hedgefonden går bra innebär det även att själva fondförvaltaren får en bra avkastning på sitt kapital. Precis som du som investerat också kommer att se hur ditt kapital växer. Gällande fondavgiften för en hedgefond så är denna vanligtvis prestationsbaserad. Det vill säga att förvaltaren tjänar mer pengar ju bättre denne förvaltar hedgefonden. Utöver den prestationsbaserade delen finns det dock alltid ett minimibelopp som du måste betala när du investerar i denna typ av fond.

I regel ligger den fasta avgiften för en hedgefond på runt en procent. Denna fasta avgift betalas årsvis för varje år du innehar fonden. När det gäller den prestationsbaserade ersättningen så ligger denna avgift på drygt 20% av den vinst som överstiger den svenska statslåneräntan. Det finns dock någonting som heter high watermark principen. Denna princip innebär att ingen prestationsbaserad avgift tas ut om fonden skulle ha minskat i värde. Du får då först betala avgift igen när fondens värde nått samma nivå.

Hög insats i många hedgefonder

Att investera i hedgefonder är långt ifrån ett sparsätt som passar alla. För det första är många hedgefonder kopplade till ett minimibelopp som du måste gå in med. Det är inte ovanligt att gränserna för minsta investeringsbelopp ligger på runt 100 000-500 000kr. Som vi alla vet är det långt ifrån alla som har ett sådant stor kapital vilket gör att många inte har möjlighet att investera i hedgefonder. Skulle man mot förmodan ha dessa likvider så är det osannolikt att man skulle vilja satsa hela sin buffert på ett och samma ställe. Då är det bättre att sprida sina risker genom att handla i flera olika typer av fonder eller aktier. En tumregel när det gäller investeringar generellt är att man aldrig bör ha alla ägg i en och samma korg.

För den som har ett stort kapital och en förmögenhet att förvalta är dock hedgefonder ett bra alternativ. Speciellt för den vars övriga placeringar är beroende av index och hur marknaden går. Detta då hedgefonder har låg korrelation med utvecklingen på marknaden. På så sätt får du möjlighet till avkastning även under de perioder då börsen och dina övriga investeringar går dåligt.