Generationsfonder

Att spara i generationsfonder passar den som söker ett långsiktigt sparande där kapitalet är ämnat att användas vid pensionering. Generationsfonder räknas som blandfonder vilket innebär att fonderna består av både aktier och räntebärande värdepapper. Det speciella med denna typ av fond är att fördelningen av innehållet förändras över tid. Detta för att generationsfondens risk ska vara anpassad efter hur lång tid du har kvar till pension. Initialt är risken hög vilket innebär att fonden främst består av aktier. I takt med att åren går och du närmar dig pension kommer innehavet alltmer bestå av räntebärande värdepapper med lägre risk. Ett alternativ till en generationsfond är en fond-i-fond lösning där förvaltaren istället investerar i aktiefonder och räntefonder.

Spara i generationsfonder här
0.40% - 1.00%

Olika kategorier av generationsfonder

Generationsfonder Att spara i generationsfonder är både en prisvärd och smart lösning för den som har ett långsiktigt tänk. Eftersom sparandet är utformat för att ge maximal avkastning när du når pensionsålder är det ofta det bästa alternativet för pensionssparande. Det finns olika typer av generationsfonder som alla har olika löptider. Löptiderna är anpassade utifrån när individen som sparar ska gå i pension. Med andra ord bör din investeringsstrategi primärt bygga på hur många år det är kvar till nådd pensionsålder. I Pensionsmyndighetens PPM-utbud finns det tre olika kategorier för generationsfonder. Det handlar om pension om mindre än tio år, pension om mer än tio år samt åldersanpassad fond. Namnen på dessa fonder vittnar om i vilken typ av fond som skulle passa just dig.

När du väljer vilka generationsfonder du vill spara i hos Pensionsmyndigheten så bör du vara medveten om att informationen kommer från fondbolagen. Det är alltså inte myndigheten själv som ansvarar för att den fondinformation som redovisas stämmer. Du får heller aldrig någon garanti från myndigheten att värdet på dina fonder kommer att öka. Du som är intresserad av att handla generationsfonder är självklart inte bunden att göra detta hos Pensionsmyndigheten. Det går även utmärkt att handla dessa fonder hos vilka banker eller nätmäklare som helst så länge det finns ett fondtorg tillgängligt.

Fördelning av innehav i fonden

Att investera i generationsfonder kräver inte särskild stor kunskap eller engagemang. Du väljer rätt kategori genom att utgå i från din egen ålder samt hur lång tid du har kvar till pension. Därefter är det bara att välja en lämplig fond som ingår i denna specifika kategori. Fonderna förvaltas i regel av storbanker så som Nordea, Swedbank och Handelsbanken. Men det finns även fonder från försäkringsbolag så som SPP Pension & Försäkring samt Länsförsäkringar. Trots att olika fonder ingår i samma kategori så kan det skilja sig åt när det gäller fördelningen av innehav i fonden. Det handlar då om fördelningen mellan räntebärande värdepapper och aktier. Då kan det vara bra att veta att ju mer aktier en generationsfond består av desto hög risk är fonden utsatt för.

Andra saker som kan göra att olika generationsfonder skiljer sig år är inriktningen på fonden. Vissa generationsfonder inriktar sig exempelvis på hållbarhet. I dessa fonder tar man hänsyn till miljöaspekter och sociala aspekter när man investerar i värdepapper från olika företag. Slutligen har olika fonder även olika tidpunkter när innehållet förändras. Gemensamt är dock att att samtliga generationsfonder initialt består av främst aktier för att sedan successivt övergå till överägande placeringar i räntebärande värdepapper.

Generationsfonder passar en passiv sparare

Generationsfonder passar perfekt för den passive spararen som vill lämna över all fondförvaltning till en erfaren förvaltare. Det är denna förvaltare som har hand om investeringarna som görs i fonden. Förvaltaren säljer och köper värdepapper enligt den strategi som finns för den specifika generationsfonden. I arbetet ingår det även att följa den tidsplan som gäller när det handlar om att minska risknivån i fonden. Detta genom att successivt förändra innehavet från att först bestå av mestadels aktier till att övergå till investeringar i mer räntebärande värdepapper.

Värt att veta är dock att det inte alltid lönar sig att ha en förvaltare. Att istället vara aktiv i sin egen förvaltning kan ha många fördelar. Detta kräver dock att du är påläst och väljer en strategi som dels bidrar till mindre risk ju närmre pension du kommer. Men som även har som syfte att maximera den avkastning du kan få när det är dags att gå i pension. Att själv sköta förvaltning av sina generationsfonder är dessutom billigare då du slipper eventuella förvaltningsavgifter.

Nackdelar med generationsfonder

Nackdelar generationsfonder Även om generationsfonder är ett av de bästa alternativen för pensionssparande så finns det även nackdelar med dessa fonder. Bland annat tar fonderna inte hänsyn till de förändringar som sker på börsen. Istället är fördelningen av aktier och räntebärande värdepapper förutbestämt. Detta oavsett vilka konjunktursförändringar som sker. Med andra ord säkras inte pengarna vid en eventuell börsnedgång. Inte heller drar man nytta av det gynnsamma läget vid uppgångar. Växlingen från aktier till räntebärande värdepapper kan således ske vid helt fel tidpunkt vilket kommer att påverka värdet i din portfölj.

Under perioder när ränteläget är lågt kommer värdet i den generationsfond som består av mestadels räntebärande värdepapper stå helt still. Detta är inget du själv kan påverka då reglerna för fonden redan är utstakade. Det enda alternativet under dessa perioder är att sälja sina generationsfonder och istället placera pengarna i aktier.