Etiska fonder (SRI-fonder)

Etiska fonder går även under benämningen SRI-fonder som står för Social Responsible Investments. Med etiska fonder menar man fonder som enbart investerar i företag som agerar ansvarsfullt utifrån olika kriterier. Vidare kan det handla om fonder som inte tar in värdepapper från företag i särskilda branscher. Exempel på branscher som ofta utesluts helt i etiska fonder är tobaksbranschen och vapenindustrin. I en del fonder inom denna kategori fokuserar man även på miljöfrågor och hållbar utveckling. I dessa fall måste de företag man investerar i ha en tydlig strategi eller miljöpolicy.

När det gäller de grundläggande strategierna för investeringar till etiska fonder så handlar det om ansvarsfulla investeringar. Dessa kan antingen utgå från negativa kriterier eller från positiva kriterier. När det gäller den förstnämnda strategin undviker den etiska fonden att göra investeringar i branscher som har negativ påverkan på individen och samhället. När man utgår från positiva kriterier så fokuserar man istället på att investera i företag som medvetet arbetar för att förbättra samhället. Detta i form av exempelvis miljöarbete, arbete som främjar jämställdhet eller andra insatser som förbättrar den värld vi lever i. Gemensamt för alla etiska fondbolag är att dessa har en placeringspolicy där du som investerare informeras om vilka kriterier som gäller.

Ta ställning genom att investera i etiska fonder

Etiska fonder Att investera i etiska fonder passar den som vill ta ställning och vara med att påverka hur företag gör investeringar. Hittar man rätt fond så behöver detta ställningstagande inte nödvändigtvis innebära att man gör avkall på avkastningen. Åtminstone inte i de fall man jämför den etiska fonden med andra fonder inom samma kategori. Däremot bör man alltid läsa på noga innan man investerar i en etisk fond. Även under tiden man investerar kan det vara en god idé att löpande hålla koll på fondens innehåll. Det har nämligen uppdagats att vissa etiska fonder tummar på de etiska regler som satts upp. Vanligtvis kommer dessa avslöjanden från media och branschspecifika nätforum.

Att investera i en etisk fond är ofta ett aktivt val som går i linje med de värderingar som den som investerar har. Därav är det viktigt att fondens riktlinjer även stämmer överens med det du står för. Se därför till att de riktlinjer som finns för respektive fond passar in med hur du tänker och hur du vill att investeringarna ska göras. Var också noga med att jämföra de alternativ som finns. Bara för att en fond räknas som SRI innebär inte detta automatiskt att fonden passar dig och dina värderingar. Vidare kan det vara bra att inte bara rikta in sig på de fonder som har "etisk" i själva namnet. Det finns nämligen många fonder som är etiska trots att detta inte framgår på namnet. Ett exempel på detta är Swedbank Robur Humanfond.

En etisk fond är inte en ideell fond

Etiska fonder nämns ofta i samma sammanhang som ideella fonder. Dock ska dessa två olika fonder inte förväxlas då etiska fonder till skillnad mot ideella fonder inte gör avkall på sitt kapital. När det gäller etiska fonder så är syftet med dessa istället att påverka företagens värdegrunder. Detta genom att man investerar i företagen som främjar en god och långsiktig samhällsutveckling. Ideella fonder skänker istället årligen en del av sitt kapital för att på så sätt påverka samhällsutvecklingen. Det handlar om gåvor som exempelvis går till cancerforskning eller miljöarbete. Däremot är det många fonder som både kan räknas in i kategorin etisk och ideell. Dessa fonder är optimala för dig som verkligen vill ta ditt samhällsansvar och bidra till en bättre värld.

Däremot ingår det olika miljöfonder i samma kategori som etiska fonder. I dessa fonder ligger dock fokus enbart på miljöaspekten vilket passar den som månar om vår miljö och natur. Investeringarna som görs i miljöfonderna sker ofta i företag som satsar i biobränsle, miljöteknik och tillverkning av vindkraftverk. Det finns även miljöfonder där man väger in den sociala dimensionen vilket passar den som föredrar ett helhetsperspektiv. Dessa fonder kombinerar ansvar för sociologi, miljö och ekonomi.

Risk och avkastning

Olika etiska fonder har olika investeringsstrategier. Med anledning av detta är det svårt att göra en generalisering när det kommer till avkastning och risk. Etiska fonder kan nämligen vara alltifrån räntefonder till hedgefonder, indexfonder och aktiefonder. Därav bör du hitta en etisk fond som passar just din investeringsfilosofi. Dock är de flesta etiska fonder idag aktiefonder vilka är förenade med en ganska hög risk. Om du inte är särskilt riskbenägen bör du därför hitta en etisk fond som främst består av räntebärande värdepapper. Du kan även se över vilka alternativ det finns för indexfonder. När dessa har en inriktning på etik och hållbarhet så går fonderna under benämningen indexnära fonder.

Risken påverkas också av i vilka marknader investeringarna sker i. Om investeringarna i fonden görs utomlands så blir avkastningen även avhängigt hur valutan i landet är kontra värdet på den svenska kronan. Med andra ord är det av största vikt att både se över vart placeringarna sker samt hur den etiska inriktningen på dessa ser ut.