Aktiefonder

Aktiefonder Aktiefonder är fonder där större delen av innehållet består av aktier. En investering i en aktiefond kan locka många då avkastningen är högre än för exempelvis räntefonder. Däremot bör man veta att en aktiefond ofta är kopplade till höga avgifter. Åtminstone för den som inte väljer att investera i en indexfond. När det gäller både aktier och aktiefonder så passar denna investeringsform den som tänkt spara pengar under en längre tid. Detta då risktagandet minskar ju längre tid man investerar då man inte blir lika känslig för volatilitet. Om du tänkt att spara under en kortare tid bör du därför se dig om efter ett annat alternativ. Det kan då vara lämpliga att spara i renodlade fonder. Dessa har lägre risk än både aktiefonder och aktier.

Därmed är aktiefonder ett bra investeringsalternativ för dig som är intresserad av hög värdetillväxt men under längre tid. Risken för aktiefonder är kopplad till den volatilitet som råder på aktiemarknaden. Detta innebär att värdet på din investering kan svänga rejält och då gäller det att kunna behålla lugnet och inte sälja i panik.

Avanza

Vad är aktiefonder?

Aktiefonder är den fondform som är förenad med högst risk. I botten på denna skala ligger korta räntefonder som istället har väldigt låg risk. Anledningen till att många väljer att investera i aktiefonder trots den risk som råder är att fonden är förknippad med hög avkastning. En aktiefond består av minst 75% aktier i börsnoterade bolag. På så sätt blir du indirekt delägare i de bolag som aktiefonden investerat i. Olika aktiefonder har olika inriktning och du kan med fördel välja en fond som enbart fokuserar på en viss bransch som du tror på. Risken som fonden har beror bland annat på om pengarna placeras utomlands eller i Sverige. Vidare påverkas risken av om placeringarna sker i etablerade marknader eller i tillväxtmarknader som är mer osäkra.

En regel för aktiefonder är att dessa måste innehålla minst sexton olika aktier. Det vanliga är dock att fonden innehåller betydligt fler aktier en så. Reglerna har uppkommit för att fonderna ska hålla en balanserad riskspridning. Genom att aktiefonden har olika innehav blir avkastningen inte lika beroende av ett fåtal bolag.

Risktagande

Risktagande aktiefonder Risken du tar när du investerar i en aktiefond beror på vad fonder innehåller för typ av aktier. Generellt sätt så har de fonder som är inriktade på ett specifikt område eller en specifik bransch högre risk än bredare fonder. Fonder som placeras på marknader i tillväxtområden som Östeuropa eller Latinamerika har en högre riskfaktor liknande som placeras i marknader som Europa eller Nordamerika. De två senare alternativen är marknader som är stabila och som inte påverkas lika mycket av svängningar i konjunkturen.

Aktiefonder som är inriktade på en viss bransch eller land har högre risk än fonder som sprider riskerna mellan olika områden och branscher. Oftast brukar en högre risk innebära en högre avkastning, men så är inte alltid fallet. Därför är det klokt att jämför olika aktiefonder. På så sätt kommer man enkelt att kunna avläsa om de bredare fonderna ger samma eller till och med bättre avkastning än de smalare fonderna.

Indexfonder

Aktiefonder brukar kategoriseras utefter Sverigefonder, Regionala fonder, Länderfonder och Branschfonder. Därtill brukar man skilja på indexfonder och aktivt förvaltade fonder. Indexfonder strävar efter att följa index för en aktuell marknad. Detta sker oftast rent maskinellt och fonder anpassar sig då till marknaden för att försöka efterspegla marknaden så gott det går. Med detta i åtanke har indexfonder generellt sätt en lägre förvaltningsavgift än övriga fonder. Indexfonder kräver inte en förvaltare som aktivt ser över fonden och går in och gör olika justeringar. Istället sköter fonden sig självt vilket innebär lägre avgifter för dig som investerare.

Valutor påverkar utvecklingen

Aktiefonder som har placeringar i andra länder påverkas i stor grad av hur valutakurserna förändras. Om fonden har placeringar i USA så kommer fonden att minska i värde om den amerikanska dollarn går ned. Då valutor tenderar att gå upp och ned beroende på konjunkturen är detta något man bör fundera kring innan man investerar. Det gäller inte bara att investera vid rätt tidpunkt för att valutan ska vara till din fördel. Du behöver även kalkylera risken som det innebär med valutaskiftningar. Om du oroar dig för hur valutan kan påverka din eventuella avkastning så är det bättre att välja aktiefonder som i majoritet består av placeringar i bolag i Sverige. Detta kan dock utgöra en lägre riskspridning på annat sätt då man blir väldigt beroende av hur det går i det specifika landet.