Blandfonder

Blandfond En blandfond är en fond bestående av både räntebärande värdepapper och aktier. Blandningen av dessa ser olika ut beroende på vilken fond du investerar i. Det finns alltså inga förbestämda regler för hur uppdelningen av aktier och räntebärande värdepapper ska se ut. Istället bestäms detta av den fondförvaltare som förvaltare blandfonden. Syftet med förvaltningen är dock att försöka hålla en jämn risknivå i fonden. Detta för att risknivån ska vara i linje med de förväntningar som investerarna har.

En blandfond passar bra för dig som är villig att ta en något högre risk. Blandfonden är exempelvis mer volatil än en lågriskfond som istället passar den investerare som inte är riskbenägen alls. Som ägare av en blandfond får du ta del av de uppgångar som sker på börsen. Samtidigt är du inte utsatt för samma risk som om du hade valt en renodlad aktiefond. Med andra ord får du en kombination av tryggheten som räntefonderna innebär och risken som aktier för med sig. Blandfonder ska ses som ett mellanting av aktiefonder och räntefonder.

Nätmäklare som erbjuder sparande i blandfonder
0.40% - 1.00%

Fördelning inom blandfonden

Fördelningen mellan räntebärande värdepapper och aktier avgör hur stor risken i en blandfond är. Består blandfonden av en högre procent aktier så innebär det också en högre risk. Medan blandfonder med en majoritet av räntebärande värdepapper innebär en lägre risk. Möjligheten till hög avkastning styrs således av fördelningen och den risk som en blandfond har.

Dock ska man vara medveten om att blandfonder oftast består av samma typ av fördelning. Detta gör att blandfonder inte passar den som söker högre avkastning och är mer riskbenägen. Då är istället aktiefonder ett bättre alternativ. Oavsett hur fördelningen i fonden ser ut bör du alltid välja en aktiv fond. I dessa fonder styrs investeringarna av hur marknaden ser ut. Dock är aktiva fonder kopplade till en högre fondavgift. Detta då fondförvaltaren tar en hög avgift för att administrera och bevaka fonden. Du bör alltid vara noga med att se så inte fondavgiften äter upp den potentiella avkastningen som en blandfond har.

Ta rätt fondbeslut hos Dagens Industri

Risktagandet i en blandfond

I en blandfond skiftar fondförvaltaren innehållet i fonden löpande. Detta sker i takt med att det finansiella läget ändras. Vill du veta hur din blandfond förvaltas så kan du läsa de bestämmelser som finns för hur fonden ska hanteras. Där kan du även se hur fördelningen mellan aktier och räntebärande papper ska se ut.

Risken med blandfonder har oftast att göra med hur bestämmelserna för själva fonden ser ut. En blandfond som innehåller övervägande del aktier har såklart en högre risk än en fond som främst består av räntebärande papper. I den förstnämnda ökar risken att förlora pengar samtidigt som du har chans att få en högre avkastning. I den sistnämnda utsätter du dina pengar för en lägre risk samtidigt har du inte möjlighet att tjäna särskilt stora summor. Det hela är en balansgång och oavsett vad dina mål är med investeringen bör du ta ställning till vilken fördelning som passar dig bäst.

Påverkan av valutor

En blandfond kan även påverkas av det rådande valutaläget i världen. Detta gäller främst den del i blandfonden som består av aktier. Hur aktierna är placerade är avgörande hur fonden påverkas av valutor. Pengar i fonden som är placerade i företag utomlands är utsatta för en viss risk. Detta då valutor kan skifta och på så sätt påverka hur fonden utvecklas. Med andra ord är valutor en riskfaktor när du placerar dina pengar i en blandfond. Dock kan risken inte jämföras mot den du utsätts för när du investerar i rena aktiefonder. Vill du veta mer om den riskfaktor som valutor innebär i just den blandfond som du har pengar placerade i? I sådana fall rekommenderar vi att du läser på i bestämmelserna om den specifika fonden. Där står det specificerat hur stor andel av fonden som är placerad utomlands.