Fast och Lös egendom

Fast och lös egendom Fast och lös egendom är två begrepp som är väldigt viktiga att känna till, framförallt när du skall sälja en bostad. Begreppen regleras i svensk lagstiftning och hittas i Jordabalken som är en mycket gammal del av den svenska lagboken. Rent generellt går att säga att fast egendom är den del som kommer följa med i köpet medan lös egendom är det som ägs av personerna som bor i huset och med det har avsikt att ta det med sig till nästa boende. Lagstiftaren har varit smidig och satt en definition om vad fast egendom är och sedan noterat att all annan egendom är lös egendom.

Möjlighet till avtal mellan köpare och säljare

Även om själva konceptet finns lagstiftat är det ändå möjligt för säljare och köpare att avtala sinsemellan om vad som är fast och lös egendom, eller mer korrekt, vad som skall och inte skall ingå i själva försäljningen. Det är inte alltid helt solklart om vad som är fast egendom som anses vara ett tillbehör till byggnad eller annat. Exempel på sådant kan vara ett badkar eller en parabolantenn. Den kan vara lös fast fastskruvad i fastigheten och skall enligt lagtexten tolkas som fast egendom. Antennen kanske dock säljaren vill ha kvar och då får man ta en diskussion med köparen om hur man kan lösa det hela. Bänkdiskmaskiner eller fristående garderober kan vara andra ting som är svåra att definiera som fast eller lös egendom. Allting som det råder osäkerhet över bör specificeras i kontraktet som skrivs mellan parterna. Allt för att undvika missförstånd.

Jämför bolån med Lånekoll

Fast egendom

Hur skall vi då tolka fast egendom? Den svenska lagtexten har som alltid skriven med ett gammalt språk och är inte alltid helt enkel att tolka. Följande går att läsa i Jordabalkens 1970:994 1 kap. 1 §;

"Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser."

Vidare går att läsa i 2 kap. 1 §.

"Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, på rot stående träd och andra växter, naturlig göd."
Mer info finns att hämta men det är här det centrala.

Lös egendom

Lös egendom kan i en första anblick ses som ganska enkelt per definition. Lös egendom definieras negativt och kan utläsas;
"Lös egendom är egendom som inte är fast egendom."

Allting som går att ta med sig från ett hus och som inte sitter fastskruvat på något sätt skall alltså anses som lös egendom. Det är inte helt ovanligt att det här begreppet också benämns som lösöre vilket är ett vanligt ord i försäkringsbranschen. Lös egendom kan även vara byggnader som står på så kallad ofri grund och innebär att den finns på annan ägares mark än den som omfattas av försäljningen. 
Oavsett vad som står i lagtext är det viktigt att du som säljare eller som köpare kommer överrens med motpart för att inga missförstånd skall uppstå.