Att gå i borgen

Borgensman Att gå i borgen för någon innebär att en eller flera personer säkrar upp ett lån för någon annan. Detta genom att ta på sig ansvaret för lånet om den ursprungliga långivaren inte mäktar med återbetalningen. När man går i borgen för någon blir man en så kallad borgensman som har till uppgift att försäkra borgenären. I de flesta fall kan borgenären likställas med en långivare eller en bank. Som borgensman har du som yttersta uppgift att se till att långivaren eller banken får sina pengar tillbaks. För att hela processen ska vara giltig måste ett avtal upprättas mellan borgenären och borgensmannen. Existerar inget avtal så har inte borgensmannen några skyldigheter att täcka upp för den skuld som inte betalats enligt plan.

Behovet av en borgensman uppkommer när en bank eller annan långivare behöver en extra försäkring vid utlåning. Det kan handla om att låntagaren inte har tillräckligt god kreditvärdighet. Detta på grund av för låg inkomst, för stor befintlig skuldbörda eller eventuella betalningsanmärkningar. Innan själva avtalet skrivs kommer långivaren att inhämta en kreditupplysning på borgensmannen i fråga. Detta för att kontrollera att denne har den återbetalningsförmåga som krävs. Därefter kan borgensmannen gå in som säkerhet för att banken kommer att få tillbaks sina utlånade pengar.

Viktigt med avtal som borgensman

En förutsättning för att du ska kunna gå i borgen för någon eller att denna ska göra detsamma för dig är ett avtal. Ett sådant avtal kan upprättas både skriftligt och muntligt. Trots vad många tror så är även muntliga avtal bindande även om det kan vara svårare att föra dessa i bevis. Med anledning av detta så rekommenderar vi på Allt om Spara att ett skriftligt avtal upprättas. På så sätt är det både smidigt och enkelt att gå tillbaks till detta avtal för att se om uppgifterna verkligen stämmer. Avtalet är av stor vikt för alla inblandade huvudmän. Dels är det en trygghet för långivaren som får en garanti att pengarna som utlånas kommer att återbetalas. Men det är även en garanti för låntagaren som får möjlighet att ta själva lånet tack vare borgensmannen och det avtal som upprättats.

För själva borgensmannen är avtalet viktigt för att denne ska veta exakt vilka skyldigheter hen har om lånet inte återbetalas som det ska. Fördelen att upprätta ett skriftligt avtal framför ett muntligt avtal är inte bara bevisbördan. Det handlar också om att ett skriftligt avtal ger alla huvudmän en bättre översikt över de bestämmelser som avtalats. Det är under lånets löptid lätt att gå tillbaks till själva avtalet för att se vad som initialt bestämdes. Som borgensman är det inte alltid helt enkelt att skriva ett bra avtal. Det är många aspekter som ska vägas med och som är viktiga att ha med i avtalet. Därför kan det vara bra att använda sig av färdiga avtalsmallar som finns att ladda ner från sidor så som DokuMera. I dessa förtryckta avtalsmallar finns det flesta viktiga uppgifter redan förtryckta vilket gör att du inte riskerar att missa någon viktig punkt.
Säkerhet vid lån

När ett låneavtal upprättas inkluderar detta avtal många ekonomiska termer. Det är inte alltid lätt att förstå de termer som nämns för den som inte är ekonomiskt insatt. Det kan bland annat handla om termer så som fast- eller lös egendom. Även huvudmän är ett vanligt förekommande begrepp i lånehandlingar. Huvudmän vid låntagande är gäldenär (låntagare), borgenär (långivare) samt eventuell borgensman. I de avtal som upprättas mellan parterna brukar man bland annat ange vilken räntesats som gäller samt avtalad återbetalningstid. Räntan på lånet är den avgift som gäldenären är skyldig att betala till borgenären. Räntan beräknas procentuellt och ska ses som själva kostnaden för lånet.

För att en borgenär ska kunna känna sig trygg i att låna ut pengar till en gäldenär krävs det vanligtvis en säkerhet för lånet. En säkerhet är främst aktuell när det handlar om lån på större summor. Säkerheten fungerar som en form av pant som långivaren får ta i besittning om inte borgenären uppfyller de krav som specificeras i den betalningsplan som upprättats. Säkerheten ska kunna täcka de kostnader som skulden innebär. Om det inte finns någon säkerhet för lånet så är eventuell borgensman skyldig att återbetala skulden.

Olika typer av borgensåtaganden

När det gäller de åtaganden som borgensmannen tar på sig så finns det två olika typer av borgensåtaganden. Bägge åtagandena innefattar förpliktelser av olika slag. Har en låntagare flera stycken borgensmän så delar dessa lika på ansvaret. Oavsett hur många huvudmän som berörs är det viktigt att ett avtal upprättas.

Enkel Borgen

Vid en enkel borgen blir borgensmannen endast skyldig att betala för själva skulden. Detta efter att Kronofogden har rett ut låntagarens möjligheter att återbetala lånet. Om låntagaren inte har möjlighet att betala tillbaka skulden så faller det på borgensmannen att göra detta. Av den anledningen bör man vara väldigt noggrann med vem man går i borgen för.

Proprieborgen

En proprieborgen är den vanligaste formen av borgensåtagande. Vid en proprieborgen har själva låntagaren flera borgensmän som säkerhet för lånet. När det gäller denna typ av borgen har långivaren rätt att krävs vilken borgensman som helst på pengar. Detta givet att långivaren inte fått lånet återbetalt enligt rådande avbetalningsplan. Borgensmannen får då precis samma åtaganden som den initiala låntagaren hade.

Lån i olika livssituationer

Det finns möjlighet att låna pengar oavsett i vilken livssituation du befinner dig i. Detta trots att du står helt utan fast inkomst. Ett exempel på detta är när studenter blir beviljade lån trots att dessa för stunden lever på bidrag. Bankerna och övriga långivare är då införstådda med situationen. Dessa är väl medvetna om att du studerar för att få en framtid med en högre lön och bättre förutsättningar. Med anledning av detta kan de bevilja dig lån. Dock brukar lånen i de här fallen inte vara så stora utan det kan handla om en mindre summa som exempelvis ska räcka för att köpa en ny dator eller liknande. Ett tips är att gå in på Lånakuten och jämföra snabblån innan du ansöker om ett sådant.

Alla banker och låneinstitut har olika krav när det gäller utlånande av pengar. Det blir allt mer vanligt att kreditinstitut blir mer flexibla i sitt utlånande. Detta innebär att det finns chans att få ett lån trots betalningsanmärkning eller avsaknad av fast inkomst. Dock kan det i dessa fall ställas andra krav och det gäller då att du är införstådd med dessa krav och känner till villkoren innan du signerar låneavtal. Har du en borgensman så kommer detta underlätta när du ansöker om lån trots sämre ekonomiska förutsättningar.

Att ha flera borgensmän

När flera olika borgensmän står på ett lån så delar dessa på ansvaret. Varje borgensman tar då en viss andel av själva lånet och kan då inte krävas på mer än sitt andelsbelopp vid utebliven återbetalning. Man kan även dela ansvaret lika och detta innebär att långivaren har rätt att vända sig till vilken som helst av borgensmännen för att kräva återbetalning av hela beloppet. I dessa fall kan den utpekade borgensmannen i sin tur kräva de andra borgenärerna att dessa ska bidra till delar av återbetalningen.

En borgenär kan endast dra sig ur sitt åtagande om resterande borgenärer godkänner detta. Dock kan man välja att tidsbegränsa ditt åtagande men då måste dessa finnas med i avtalet redan från början. Om låntagaren inte kan återbetala sitt lån och långivaren kräver borgensmannen på pengarna så övergår lånet som en fordran som låntagaren får till borgensmannen. Det innebär att borgensmannen kan kräva tillbaka pengarna av den som tog lånet från första början. Dock avsägs denna plikt automatiskt efter tio år.

Slå ihop dina lån med Lendo

Innan du går i borgen för någon

Innan du går i borgen för någon bör du vara medveten om att detta är förknippat med ett stort ansvar. Som borgensman måste du vara villig och förmögen att täcka upp för de skulder som låntagaren eventuellt inte kan betala själv. Med andra ord bör man inte gå i borgen för något helt lättvindigt. Du riskerar att sätta din egen ekonomi på spel om lånet som du går i borgen för är omfattande. En regel är att aldrig gå i borgen för någon du inte känner eller har god tillit i. Vi människor har ofta dålig insikt i hur anhöriga och vänners ekonomi ser ut. Därför kan du aldrig veta i förväg om det är ett lämpligt beslut du tar eller inte.

Vidare bör du ha koll på låntagarens förutsättningar för att kunna upprätthålla återbetalningen av lånet. Misstänker du att personen inte har några bra möjligheter så ska du inte heller gå i borgen för denne. Likaså ska du inte vara borgensman om du inte känner att du själv kan tänka dig att återbetala lånet. Som borgensman har du ett ytterst stort ansvar och förpliktigande. Se till att tänka igenom beslutet noga och följ gärna punkterna i vår checklista här nedan innan du går i borgen för någon.

Saker att tänka på

spara Gå inte i god för någon du inte kan lita på till 100%

spara Försök att tidsbegränsa ditt åtagande som borgensman

spara Försök att begränsa det belopp du går i god för

spara En enkel borgen är alltid bättre då ni är flera som delar på ansvaret

spara Teckna aldrig ett avtal om du är tveksam

spara Ha god insikt i vad lånet innebär i form av räntor och amorteringar

Låna pengar utan fast inkomst

Ett vanligt krav från banken för att du ska få låna pengar är en fast årsinkomst. Anledningen till detta är att banken eller långivaren vill försäkra sig om att få tillbaks de utlånade pengarna. Detta är oftast inte möjligt om låntagaren inte har några medel att återbetala lånet med. Det kan med andra ord även vara svårt att bli beviljad lån utan inkomst trots att man har en borgensman. Många kreditinstitut har dock blivit mer flexibla när det gäller utlåning så det behöver inte vara helt kört trots att du för närvarande står utan arbete. Detsamma gäller när låntagaren har betalningsanmärkningar. Vid dessa tillfällen kan en borgensman vara den avgörande faktorn för att låntagaren ska bli beviljad lånet.

Det finns dock många alternativa anställningsformer idag och avsaknaden av en fast inkomst innebär inte alltid att man inte har någon inkomst alls. Är du exempelvis timanställd eller projektanställd så är chanserna stora att du kan få ett lån om du även har en borgensman. Har du en alternativ anställningsform eller dras med betalningsanmärkningar så rekommenderar vi dig att leta alternativa långivare. När det gäller storbankerna så har dessa i regel väldigt hårda krav för utlåning.

Att söka lån tillsammans

Vill du öka dina möjligheter att få ett lån ytterligare så ska du se till att ha en medsökande på lånet. Detta innebär att du ansöker om lånet tillsammans med en partner, sambo eller make/maka. Detta ser både banker och kreditinstitut positivt på då återbetalningsförmågan ökar. Att söka lån tillsammans kan även bidra till en lägre ränta och bättre villkor.

Låneskydd

Om du är osäker på hur din framtid kommer se ut eller har osäkra anställningsvillkor så kan du teckna ett låneskydd. I samband med att du gör detta så garanteras du att banken eller kreditinstitutet går in och täcker upp för återbetalningen av lånet om du blir ofrivilligt arbetslös. Låneskyddet gäller också om du blir sjukskriven eller om du avlider. På så sätt slipper dina efterlevande ta efter dina skulder och lånet avskrivs istället helt. Att teckna ett låneskydd är dock förenat med extra avgifter som du betalar månatligen tillsammans med din amortering.