Lösa ett bundet bolån

Lösa ett bundet bolån När man ska teckna ett bolån så finns möjlighet att välja att binda lånet och räntan över en given tid. Under tiden som lånet är låst kommer räntan att förblir densamma, vilket är en fördel för dig för då vet du vad kostnaden för lånet kommer att bli varje månad och år. Nackdelen är du inte kommer att få ta del av räntesänkningar som kan ske i framtiden samt att det tillkommer en kostnad för att lösa det bundna bolånet.

För att lösa ett bundet bolån så kontaktar du din bank i första hand. Sedan har du möjligheten att flytta över bolånet, om du ska köpa ett nytt boende, eller helt enkelt överlåta lånet till den som köparen av ditt nuvarande boende. På så vis kan du slippa undan de kostnader som tillkommer om du löser ut bolånet helt och hållet.

För att lösa ett bundet bolån måste du betala en ränteskillnadsersättning

När du ansöker om ett lån med en bindningstid så kommer banken i sin tur att låna motsvarande belopp för att kunna låna ut pengarna till dig. Om du sedan vill lösa in ditt lån i förtid så kommer banken  fortfarande att ha en räntekostnad eftersom de också har bundit upp sig. Den räntekostnad kommer du att få betala när du löser in ditt lån och detta kallas för en ränteskillnadsersättning.

Jämför bolån med Lånekoll

Så kan du räkna ut ränteskillnadsersättningen

För att räkna ut ränteskillnadsersättningen, i grova drag, så tar man antalet år som du har kvar på lånet gånger det återstående beloppet av skulden gånger ränteskillnaden. Ränteskillnaden är den räntesats som du betalar till banken minus en referensränta. Hur banken väljer referensränta är lite olika men enligt paragraf 36 § i Konsumentkreditlag (2010:1846) ska referensräntan vara  ”…räntan på statsobligationer med en förfallotid som motsvarar återstående räntebindningstid ökad med en procentenhet…”, detta gäller dock endast för lån där den kvarvarande bindningstiden är minst ett år. Vilken statsobligation som banken väljer som referensränta och hur man sedan räknar är lite olika.

Egentligen är formeln för att beräkna ränteskillnaden mer avancerad än så, eftersom man egentligen ska nuvärdesberäkna, men med ovanstående beräkning kan du få en uppfattning om hur mycket kostnaden kommer att bli. Är du sedan tveksam på hur banken har räknat så begär en förklaring och vad för referensränta som banken har använt.

Från den 1 juli 2014 kommer nya regler att gälla som säger att beräkningarna istället ska baseras med utgångspunkt i den ränta som vid betalningstillfället i allmänhet gäller för bostadsobligationer. Därmed ska beräkningarna inte baseras på räntan på olika statspapper.

Kontakta ARN vid en tvist med banken

Skulle det sedan vara så att du och banken är oense om beräkningen, eller någon annan fråga rörande ditt lån, så kan du alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.