Askor från energiproduktion ökade med 20 procent

Mängden aska som uppstår vid energiproduktion uppgick till 1,5 miljoner ton år 2010, en ökning med 20 procent sedan 2006. Det framgår av en ny kartläggning som branschorganet Svenska EnergiAskor genomfört bland fjärrvärmeföretag, pappers- och massaindustri samt träindustrin.

– De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen och avfall i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan. Men i ett hållbart energisystem är det viktigt att även askorna ingår i kretsloppet och återanvänds på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt, säger Monica Lövström, vd Svenska EnergiAskor.

Såväl 2010 som 2006 användes knappt 70 procent av askan som konstruktionsmaterial för deponier, vägar och andra ytor. Andelen som används för täckning av deponier har dock ökat medan användningen som vägbyggnadsmaterial minskat.

Övrig användning inkluderar bland annat återföring till skog och mark, jordförbättringsmedel, utfyllnad av oljebergrum och täckning av gruvavfall. Den deponerade mängden aska har minskat mellan 2006 och 2010.

– Askornas möjlighet att spara på resurser genom att ersätta naturmaterial måste tillvaratas i större utsträckning. Rätt använda kan askorna göra stor miljönytta, säger Monica Lövström.