Fler jobb men arbetslösheten kvarstår

Trots att det tillkommer 68 000 nya jobb på två år beräknas arbetslösheten ändå ligga på över 8 procent år 2014.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2013 och 2014 kommer alltså tiotusentals nya jobb att tillkomma, vilket är glädjande när omvärlden är skakig och konjunktursvag. Däremot kommer arbetslösheten att ligga på 8,5 procent 2013 med en marginell minskning till 8,3 procent 2014, eftersom många nya kommer att träda in i arbetskraften, framförallt utrikesfödda. Arbetsförmedlingen menar att tillskottet av de utrikes födda är viktigt för att sysselsättningen ska öka på lång sikt när antalet inrikes födda minskar genom att gå i pension.

Enligt undersökningen tror arbetsgivare på på ökad aktivitet i ekonomin och räknar med en gradvis ökning när det gäller efterfrågan på varor och tjänster på ett års sikt. Därför ser man positivt på nyanställningar, även om offentliga arbetsgivare fortfarande är försiktiga.

En trend är att arbeten med högre kvalifikationskrav har tillkommit samtidigt som jobb inom yrken med kort skolgång har fallit bort. Denna trend väntas fortsätta.