Oväntad sänkning av reporäntan

Riksbanken gör nu en ny sänkning av reporäntan på ett vanligt direktionsmöte. Den sänks med 0,15 procentenheter, vilket innebär att den nya reporäntan blir -0,25 procent.

Enligt Riksbanken finns det tecken på att inflationen har nått botten och nu vänder uppåt, men på grund av att kronan har stärkts den senaste tiden så finns det oro för att trenden bryts. Rörelser på valutamarknaden, en osäker konjunkturutveckling i omvärlden och effekterna av oljepriset skapar en osäkerhet och om kronan stärks ännu mer i närtid kan det innebära att inflationen inte stiger tillräckligt snabbt. Därför satsar Riksbanken på en ännu mer expansiv penningpolitik genom att sänka reporäntan ytterligare. Senaste sänkningen skedde i februari och då hamnade reporäntan för första gången på en minusnivå. Nu sänks den till -0,25 procent. Dessutom köper Riksbanken också statsobligationer för 30 miljarder kronor.

Riksbanken spår att reporäntan ligger kvar på -0,25 procent till andra halvåret 2016 för att sedan långsamt stiga. Riksbanken menar också att man är i beredskap att göra penningpolitiken mer expansiv vid behov, även mellan de penningpolitiska mötena.

Den nya reporäntan gäller från 25 mars 2015.