Reporäntan kvar på 0,25 procent

Riksbanken gav i dag besked om att reporäntan blir kvar på 0,25 procent. Precis som i förra prognosen väntas den börja höjas först mot slutet av 2015.

Reporäntan kommer alltså fortsätta att ligga på en låg nivå framöver för att inflationsmålet på 2 procent ska kunna nås. Detta väntas ske först i juli 2016 och för att nå målet behöver räntan vara fortsatt låg en lång tid framöver, enligt Riksbanken.

Inflationen är fortfarande låg, men har de senaste månaderna blivit något högre än väntat.

I omvärden kommer det starka konjunktursignaler från USA och Storbritannien, medan konjunkturen i euroområdet har försämrats på grund av svag BNP-tillväxt och Ukrainakonflikten. Det gör att den reden svaga exportutvecklingen i Sverige dämpas ännu mer, vilket bidrar till en lägre BNP-tillväxt än väntat. Positivt är dock att arbetsmarknaden har förbättrats och hushållssektorn har utvecklats starkt.

Nästa reporäntebesked kommer den 28 oktober.