Swedbank gör uppehåll i återköp av egna aktier

Med anledning av den intensifierade finansiella oron i Europa har bankens ledning föreslagit styrelsen att göra uppehåll i återköpen tills vidare.
– Under de senaste veckorna har situationen i Europa blivit tydligt sämre. Vi ser idag ingen förändrad risk i vår portfölj, men perceptionen av vårt återköpsprogram stärker inte Swedbanks varumärke i nuvarande marknadssituation. På min rekommendation har styrelsen därför beslutat att göra ett uppehåll i återköpen fram till dess att situationen på marknaden klarnar”, konstaterar Michael Wolf, vd och koncernchef i Swedbank.

Swedbanks styrelse fick vid 2011 års årsstämma ett mandat av ägarna att återköpa maximalt 10 procent av utestående aktier fram till årsstämman 2012. Bakgrunden till beslutet är att Swedbank baserat på risknivån i bankens balansräkning framtagen genom diverse stresstester beslutat om en målsättning för kärnprimärkapitalrelationen på 13 procent.

Återköpen har sedan den 29 april 2011 skett löpande, med hänsyn tagen till Swedbanks kapitalsituation, gällande regelverk och marknadsläge. Swedbanks kärnprimärkapitalrelation var vid utgången av andra kvartalet 14,8 procent, en nivå som gör banken till en av de bäst kapitaliserade bankerna i Sverige såväl som i Europa.