Sjukersättning – förr kallat sjukpension

sjukersättning Sjukersättning är en ersättning som betalas ut till personer som inte längre kan arbeta på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. För att vara berättigad till sjukersättning måste du vara mellan 19 och 64 år. Tidigare benämnde man sjukersättning som sjukpension eller förtidspension. Begrepp som numera inte förekommer i samhället. Det är enbart personer som aldrig mer kommer att kunna arbeta som har rätt till sjukersättning. När det gäller kortare perioder av nedsatt arbetsförmåga för unga så är det istället aktivitetsersättning som är aktuellt. Kraven för att få sjukersättning varierar beroende på åldern på den som söker. På Försäkringskassans hemsida finns det bra information att tillgå gällande de olika kraven. Där du kan bland annat läsa vad som gäller för dig som fyllt 19 år respektive för dig som fyllt 30 år. Gemensamma krav för alla åldrar är att man ska vara försäkrad i Sverige samt att man varken nu eller i framtiden kan arbeta med något på hela arbetsmarknaden.

För att få sjukersättning behöver du ansöka om detta på Försäkringskassans hemsida. Ansökan sker antingen genom att du loggar in på "Mina Sidor" eller att du skriver ut en blankett som du fyller i. När du skickat in din ansökan om sjukersättning till Försäkringskassan behöver du komplettera din ansökan med ett läkarutlåtande. I detta läkarutlåtande ska det finnas en beskrivning av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Vanligtvis är det den läkare du främst går till som gör utlåtandet. I särskilda fall kan Försäkringskassan begära utlåtande från ytterligare en läkare eller medicinskt sakkunnig person.

Hur stor summa kan man få i sjukersättning?

Hur mycket pengar man kan få i sjukersättning beror på olika faktorer. Främst avgörs det av hur din arbetsförmåga bedöms. Är du över 30 år så kan du få ersättning för hel, halv, en fjärdedels eller tre fjärdedels nedsatt arbetsförmåga. Beroende på hur stor din nedsatta arbetsförmåga är kommer alltså även ersättning att påverkas. Har du arbetat tidigare i ditt liv så kommer du att få 64,7% av den genomsnittliga inkomst som du haft under de senaste åren. Detta under förutsättning att du får 100% sjukersättning. Du kan dock som mest få 18 803 kr före skatt varje månad. Du som inte arbetat tidigare eller haft väldigt låga inkomster får istället en garantiersättning. Hur stor denna ersättning är beror på faktorer så som ålder samt hur länge du varit bosatt i Sverige.

Nedan följer några exempel på hur stor sjukersättning du kan få om du blivit beviljad hel ersättning. Exemplen nedan är åldersbaserade och mer information finns att tillgå på Försäkringskassans hemsida.

✔ Du har fyllt 19 år men inte 21 - 8641 kr före skatt/mån

✔ Du har fyllt 25 år men inte 27 - 9223 kr före skatt/mån

✔ Du har fyllt 39 år - 9804 kr före skatt/mån

Notera att det för varje år kan ske justeringar i de summor som betalas ut till dig med sjukförsäkring. Vi rekommenderar dig därför att löpande stämma av med Försäkringskassan hur beloppen förändras.
Krav för att få sjukersättning

För att du ska ha rätt till sjukersättning krävs det att du har en stadigvarande nedsättning som hindrar dig från att arbeta. Detta ska gälla arbeten som representerar minst en fjärdedel av de arbeten som finns på arbetsmarknaden. Detta inkluderar även arbetsplatser som erbjuder speciella jobb för människor med funktionsnedsättning. Det vill säga sådana arbeten som finansieras med lönebidrag. Därtill måste du befinna dig i åldersspannet 19-64 år. För att bli beviljad sjukersättning måste du även själva ansöka om detta hos Försäkringskassan. Din ansökan ska även styrkas med ett läkarutlåtande. Om du blir beviljad sjukersättning från Försäkringskassan så kommer dina övriga ersättningar att ersättas mot denna.

Vilande sjukersättning

Den vilande sjukersättningen innebär att du som drabbad kan prova att både arbeta och studera och ändå ha kvar rätten till att få sjukersättning. Det ligger i allas intresse att du som person skall komma igång med studier eller arbete, om än lite i taget. Tidigare fanns det något som hette tidsbegränsad sjukersättning. Denna är numera borttagen men du som haft en tidsbegränsad sjukersättning kommer att fortsätta få denna fram till den dag du fyller 64 år.

Sjukersättning får du tills vidare så tillvida att inget händer som påverkar din nedsatta förmåga att arbeta. Om det visar sig att du har möjlighet att förbättra din förmåga att arbeta så kan du låta din sjukersättning vila. På så sätt kan du prova på att arbeta i den mån du kan. Visar det sig att det inte fungerar så kommer du att få tillbaka hela din sjukersättning. För att du ska få detta behöver du först kontakta Försäkringskassan och meddela om läget.

Senast uppdaterad: 2019-07-18