Småhus

Småhus Småhus är en byggnadstyp som är avsett som bostad för en eller två familjer. Vanliga former av småhus är friliggande villor, radhus, kedjehus och fritidshus. Småhus förekommer oftast i utkanten av städerna, i exempelvis villaförorter eller mindre samhällen.

Historik

Historiskt sett så fanns det två olika typer av enbostadshus, dels det urbana huset och dels det agrara huset. Det urbana huset förekom framförallt i de äldre stadssamhällena. Detta bestod vanligen av ett bostadshus ut mot gatan med innanförliggande ekonomibyggnader. Dessa kunde exempelvis utgöras av brygghus, stall och liknande. Dessa stadsgårdar var oftast sammanbyggda, både med sina egna byggnader och med angränsande gårdar. De småhus som låg på landsbygden var däremot oftast friliggande, liksom de flesta av ekonomibyggnaderna.

Kom till Sverige på 1700-talet

Under renässansen började de mer förmögna borgarna i Italiens städer att bygga sommarbostäder som komplement till sina bostäder inne i staden. Seden spred sig snabbt vidare och därefter började det byggas landerier i Sverige under 1700-talet. I städerna uppkom senare under 1800-talet en rörelse som kallades för trädgårdsstad. Detta var ett försök att förena stadens fördelar med landsbygdens fördelar. Det var flera sådana områden som uppfördes i både Storbritannien och Frankrike vid mitten av 1800-talet. Men det var även industriägare som uppförde trädgårdsstäder för sina arbetare i närheten av fabrikerna. Dessa trädgårdsstäder bestod oftast då både av radhus och friliggande småhus.

Den svenska egnahemsrörelsen som uppstod i början av 1900-talet gav mindre bemedlade jordbrukshushåll möjlighet till lån. Det handlade om lån som skulle användas för uppförandet av egna bostäder. Detta bidrog till att ett flertal småhus uppfördes under denna tid. Idag finns omkring två miljoner småhus i Sverige och något mer än halva befolkningen bor i småhus.

Jämför bolån med Lånekoll

Villa

En villa är ett friliggande småhus som är avsett att vara bostad för en familj. I en villa har man vanligen fönster och därmed ljusinsläpp från alla fyra håll. Enfamiljsvillor har oftast en eller två våningar. En och en halv plans villor är också relativt vanliga, medan trevånings villor är mer ovanliga. Källare är också rätt så vanliga när det gäller villor. De första villorna är från 1820-talet och de finns fortfarande kvar i några bostadsområden i Berlin och London. Här i Sverige finns det villaområden från 1840-talet i Göteborg. I början av 1900-talet, i samband med egnahemsrörelsen, uppkom hela stadsdelar med villor. På 1930-talet övergick man till självbyggeri när det gällde småhus. På 1970-talet kom en ny teknik, Prefab-tekniken, som gjorde att det kunde skapas helt nya villaområden byggda i stor skala.

Parhus

Parhus är till skillnad från villa ett småhus som är avsett för två familjer istället för en familj. Det finns sällan invändiga dörrar mellan lägenheterna, utan husen är byggda med symmetrisk planlösning. De båda husen är alltså i stort sett identiska, men ofta spegelvända. De första parhusen byggdes 1960 i Tyskland och anledningen till varför man började bygga parhus var förstås att det var billigare att bygga två nästan identiska hus jämfört med att bygga två separata hus. Det finns många parhus i England, Kanada, Irland och Nederländerna, men i Sverige är parhus än idag relativt ovanliga.

Radhus

Radhus är en grupp av hus som sitter ihop i ytterväggarna. De första radhusen byggdes i Paris redan under 1605-1612. Strax efter började de byggas i England. De är också vanliga i Tyskland och Skandinavien. Radhus tar mindre plats än friliggande villor och därför är de effektiva när städer expanderar snabbt.

Kedjehus

Kedjehus påminner om radhus, men det är inte själva husen som är sammanlänkade utan sammankopplingen görs oftast genom någon slags bibyggnad, till exempel ett garage. Dessa typ av hus har alltså en mer friliggande karaktär än radhus och de kan därför också erhålla bättre ljusinsläpp än radhus.