Aktieindexobligationer

Aktieindexobligationer Aktieindexobligationer är i grunden vanliga obligationer där avkastningen istället för ränta är kopplad till olika marknader inom aktier, fonder och valutor. När tiden för en aktieobligation löper ut får du tillbaka det nominella beloppet du satsat. Du får också den avkastning som den genererat i form av värdeökningen på den marknad som obligationen var kopplad till. Innehavaren av aktieindexobligationen får således ta del av marknadens upp- och nergångar. Det här är emellertid lite av en sanning med modifikation då det ofta finns olika villkor som reglerar hur avkastningen får nyttjas. Det är inte helt ovanligt att innehavaren inte får ta del av hela uppgången för marknaden. Exempel på en sådan reglering kan vara att de tre bästa månaderna för kursen skall räknas bort. Ett annat exempel kan vara att löptidens första och sista månad inte räknas.

Kräver mer efterforskning

Aktieindexobligationer kräver mer efterforskning än vad exempelvis en fondsatsning gör. Avvägningar om vilken avkastning som aktiemarknadens utveckling leder till, vad är sannolikheten att jag får tillbaka mina utlånade pengar, är obligationen korrekt prissatt och vilken avvikelse från priset på markanden måste jag betala? Någonting som ofta benämns som dold avgift.

Aktiefondens uppbyggnad

Aktieindexobligationer är allt som ofta en nollkupongsobligation som kopplas mot ett börsindex. När löptiden går ut får innehavaren av obligationen den summa som på förhand bestämdes när den köptes samt eventuell avkastning som genererats av marknaden som obligationen var kopplad till. Det är inte alls ovanligt att aktieobligationenrna är övervärderade. En metod som gör att det finns mer pengar att handla aktieobligationer för. Det kan generera ett högre risktagande för innehavaren av obligationen.

Passar

Människor som kan binda pengar en längre tid, ofta två till fem år och som vill ha ett tryggt sparande samtidigt som du har chans till avkastning genom marknadernas ökningar.

Risker

Aktieindexobligationer innebär enligt bankerna ett lågt risktagande. Det är dock viktigt att vara medveten om att aktieindexobligationer är väldigt lönsamma för bankerna och vilket kan leda till en del missvisande argument. En hel del kritik har riktats både från media och från finansinspektionen mot just missvisande argument från bankernas sida.

Vad för avkastning kan jag förvänta mig?

Möjligheterna finns, särskilt om du är duktig på att förutse upp- och nergångar på olika marknader. Kan du hantera den här kunskapen kan avkastningen bli god genom en aktieindexobligation.