Basbelopp

prisbasbelopp På flera ställen i lagen anges något som heter basbeloppet eller prisbasbeloppet. Detta är ett specifikt belopp som följer det allmänna prisläget i samhället. Genom att ha ett prisbasbelopp har man en måttstock som med fördel kan användas i olika lagtexter. Det kan handla om lagtexter som gäller hur mycket man får betala ut i statlig lönegaranti och liknande. Antalet prisbasbelopp kan i lagtexten vara konstant men hur mycket det handlar om i rena kronor varierar från år till år.

I Sverige har man räknat fram basbelopp ända sedan 60-talet. Hur man räknar ut basbeloppet har dock förändrats över tid. Mellan 1960 och 1981 fastställdes exempelvis basbeloppet en månad i taget. Ändringarna baserade sig då på det allmänna prisläget som rådde två månader tidigare. Numera fastställs basbeloppet för ett helt kalenderår. Prisbasbeloppet avrundas alltid till närmaste hundratal kronor och det är lagen om allmän försäkring (1962:381) som styr hur prisbasbeloppet ska räknas fram.

Tre olika basbelopp

Det finns i skrivande stund tre olika basbelopp. Det belopp man oftast syftar till i vardagligt tal är dock själv prisbeloppet som vi beskrev här ovan. Men det finns även ett så kallat förhöjt prisbasbelopp samt ett inkomstbasbelopp.

Prisbasbeloppet

Enligt Lagen om allmän försäkring ska prisbasbeloppet följa det allmänna prisläget. Detta innebär att beloppets värde måste följa inflationen. Inflationen mäts med hjälp av KPI som står för konsumentprisindex. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och ett nytt prisbasbelopp räknas fram inför varje år. I regel så handlar det om en höjning av prisbasbeloppet. Det finns dock det gånger som beloppet faktiskt sänkts. Mellan 2009 och 2010 så sänktes till exempel prisbasbeloppet med 400 kr. Detta var den första sänkningen sedan man förde in begreppet basbelopp år 1960. Prisbasbeloppet används i många olika sammanhang. Det kan handla om att man använder beloppet som grund för inkomsttakt för sjukpenning och föräldrapenning. Inkomsttaket för dessa ersättningar är 8 prisbasbelopp. Detsamma gäller vid beräkningen av sjukpension inom ITP-planen där lönegränsen också är 8 prisbasbelopp.
Det förhöjda prisbasbeloppet

Precis som det vanliga prisbasbeloppet så förändras också det förhöjda prisbasbeloppet i taket med inflationen. Det fastställs också av regeringen och beloppet används bland annat för beräkning av pensionspoäng inom allmän försäkring.

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet är det nyaste av de tre basbeloppen. Inkomstbasbeloppet bygger på ett nytt index som kallas inkomstindex. Detta index visar på inkomstutvecklingen per individ i åldrarna 16-64 år. Beloppet fastställs av regeringen precis som när det gäller de andra två basbeloppen. Inkomstbasbeloppet används bland annat vid beräkning av den högsta pensionsgrundande inkomsten för den allmänna pensionen (8 inkomstbasbelopp) och även inom ITP-planen tillämpas inkomstbasbeloppet vid beräkning av de olika inkomstnivåerna med undantag för gränsen 8 prisbasbelopp som gäller för sjukpension.

Historiska basbelopp

Basbelopp 2020

Kronor Förändring
Prisbasbelopp 47300 (+800)
Förhöjt prisbasbelopp 48300 (+900)
Inkomstbasbelopp ej fastställt

Basbelopp 2019

Kronor Förändring
Prisbasbelopp 46500 (+1000)
Förhöjt prisbasbelopp 47400 (+900)
Inkomstbasbelopp 64400 (+1900)

Basbelopp 2018

Kronor Förändring
Prisbasbelopp 45500 (+700)
Förhöjt prisbasbelopp  46500 (+800)
Inkomstbasbelopp 62500 (+1000)

Basbelopp 2017

Kronor Förändring
Prisbasbelopp 44800 (+500)
Förhöjt prisbasbelopp  45700 (+500)
Inkomstbasbelopp 61500 (+1200)

Basbelopp 2016

Kronor Förändring
Prisbasbelopp 44300 (-200)
Förhöjt prisbasbelopp  45200 (-200)
Inkomstbasbelopp 59300 (+1200)

Basbelopp 2015

Kronor Förändring
Prisbasbelopp 44500 (+100)
Förhöjt prisbasbelopp  45400 (+100)
Inkomstbasbelopp 58100 (+1200)

Basbelopp 2014

Prisbasbelopp 44400 (-100)
Förhöjt prisbasbelopp 45300 (-100)
Inkomstbasbelopp 56900 (+300)

Basbelopp 2013

Prisbasbelopp 44500 (+500)
Förhöjt prisbasbelopp 45400 (+500)
Inkomstbasbelopp 56600 (+2000)

Basbelopp 2012

Prisbasbelopp 44000 (+1200)
Förhöjt prisbasbelopp 44900 (+1200)
Inkomstbasbelopp 54600 (+2500)

Basbelopp 2011

Prisbasbelopp 42800 (+400)
Förhöjt prisbasbelopp 43700 (+400)
Inkomstbasbelopp 52100 (+1000)

Basbelopp 2010

Prisbasbelopp 42400 (-400)
Förhöjt prisbasbelopp 43300 (-300)
Inkomstbasbelopp 51100 (+200)

Basbelopp 2009

Prisbasbelopp 42800 (+1800)
Förhöjt prisbasbelopp 43600 (+1800)
Inkomstbasbelopp 50900 (+2900)

Basbelopp 2008

Prisbasbelopp 41000 (+700)
Förhöjt prisbasbelopp 41800 (+700)
Inkomstbasbelopp 48000 (+2100)

Basbelopp 2007

Prisbasbelopp 40300 (+600)
Förhöjt prisbasbelopp 41100 (+600)
Inkomstbasbelopp 45900 (+1400)

Basbelopp 2006

Prisbasbelopp 39700 (+300)
Förhöjt prisbasbelopp 40500 (+200)
Inkomstbasbelopp 44500 (+1200)

Basbelopp 2005

Prisbasbelopp 39400 (+100)
Förhöjt prisbasbelopp 40300 (+200)
Inskomstbasbelopp 43300 (+1000)

Basbelopp 2004

Prisbasbelopp 39300 (+700)
Förhöjt prisbasbelopp 40100 (+700)
Inkomstbasbelopp 42300 (+1400)

Basbelopp 2003

Prisbasbelopp 38600 (+700)
Förhöjt prisbasbelopp 39400 (+700)
Inkomstbasbelopp 40900 -

Basbelopp 2002

Prisbasbelopp 37900 -
Förhöjt prisbasbelopp 38700 -

Senast uppdaterad: 2019-09-10