Tjänstepension

Tjänstepension Tjänstepension - kollektivavtalad

Begreppet kollektivavtalad tjänstepension syftar till att ge anställda personer en liknande lösning då de arbetar inom samma sektor.  De ska därmed få likasinnad pension. Ett kollektivavtal innebär att det på central nivå förhandlats fram ett avtal mellan arbetsgivare och fackförbund som täcker alla anställda på arbetsplatsen. Inom tjänstepensionen innebär det här att du har en pensionsförsäkring som din arbetsgivare betalar åt dig som gör att du framöver kommer att få ut en viss summa pengar när du inte längre kan arbeta. Beroende på vilket avtalsområde din arbetsgivare finns inom så gäller olika kollektivavtal för tjänstepension. Det finns en hel uppsjö av olika avtal och nedan gås några igenom.

ITP

ITP är den kollektivavtalade tjänstepension som gäller för industrianställda och handelsanställda och står just för Industrins och handelns tilläggspension. ITP är en tjänstepension som komplement för de försäkringsskydd som finns vid ålderspension, sjukdom eller dödsfall. Avtalet är uppdelat i två olika stycken som fått namnen ITP 1 och ITP 2.

Om du är född 1979 eller senare omfattas du av ITP 1. Är du född 1978 eller tidigare är det ITP 2 som gäller. För att få tal del av ITPs tjänstepension måste du vara fyllda 18 år. Du måste också vara anställd i ett företag som går under kollektivavtal inom PTK-området. Alternativt att de själva har tecknat sig för ITP trots att de inte ingår under kollektivavtalet. Det är olika avtal som gäller beroende på om du tillhör nummer ett eller två men den största skillnaden är att ITP 1 har premiebestämd ålderspension medan ITP 2 använder sig av förmånsbestämd ålderspension. Båda ger dig rätten till sjukpension.

KAP-KL

KAP-KL är den kollektivavtalade tjänstepension som gäller för dig som är anställd i kommun, landsting, kommunförbund, region, kommunalförbund eller kommunalt företag. KAP-KL står för kollektivavtalad Pension –Kommun och Landsting och är alltså ett gemensamt avtal som ger dig rätten till olika avtal i din framtida pensionsavgång. Som medlem i det här kollektivavtalet har du förmåner så som avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålderspension, särskild ålderspension och pension till efterlevande. Det är du själv som avgör vilket pensionsbolag som skall förvalta pengarna som din arbetsgivare varje år betalar in. Från och med det året du fyller 21 år kommer pengar att betalas in till din tjänstepension. Om du inte aktivt väljer vem som skall förvalta pengarna kommer pengarna placeras av KPA Pension i en traditionell pensionsförsäkring.

SAF-LO

SAF-LO är ett avtal som ger privatanställda arbetare möjlighet till en premiebestämd tilläggspension. Alla anställda inom den sektorn tillhör allt som ofta SAF-LO. SAF-LO är två sammansatta förkortningar som står för Svenska Arbetsgivareföreningen och Landstingsorganisationen. Även företag som inte är täckta av ett kollektivavtal kan vara medlemmar i SAF-LO så för er som faller under den här typen av tjänsteutövande kan kontakta arbetsgivaren för att få reda på om så är fallet. SAF-LO kräver att du gör tre aktiva val där du dels skall bestämma om du vill ha fondförsäkring eller en traditionell försäkring, vilket bolag som skall förvalta samt och du vill ha återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Skulle det aktiva valet utebli placeras pengarna i en traditionell försäkring hos AMF Pension utan återbetalningsskydd. Idag ingår cirka 1,5 miljoner privatanställda arbetare i avtalet.

PA03

PA03, Pensionsavtal 2003, är det avtal som representerar det statliga tjänstepensionsavtalet. Här har de fackliga organisationerna gått samman och förhandlat tillsammans med Arbetsgivarverket för att arbeta fram ett kollektivavtal som skall gynna de anställda på bästa sätt. I avtalet ingår ålderspension, sjukpension och efterlevandepension. För att du skall kunna ingå i avtalet måste du ha fyllt 18 år, vara anställd på minst 20 procent, inte uppnått pensionsålder, vara född 1943 eller senare samt inte ha tjänstepension vid anställningstidpunkten. Arbetar du som flygledare eller pilot gäller 1948 eller senare. Avtalet täcker både förmånsbestämd och avgiftsbestämd ålderspension. Statens pensionsverk, SPV, ser till att dina pengar kommer in från arbetsgivaren och att de går vidare till det bolag du valt som förvaltare för pengarna.

Premiebestämd eller förmånsbestämd pension?

Två vanliga begrepp i en tjänstepension är om den är premiebestämd eller om den är avgiftsbestämd. Skillnaderna mellan dessa två system är faktiskt väldigt stora även om det anses omöjligt att anse det ena bättre än det andra. Båda typerna förekommer mer eller mindre lika ofta och det har och hållet med att göra i vilket kollektivavtal du ingår. Nedan går vi igenom de båda typerna.

Premiebestämd pension

En premiebestämd pension innebär att de pensionspengar som skall betalas in är känd sedan tidigare. Den person som omfattas av pensionsförsäkringen får själv möjlighet att placera pengarna i en fondförsäkring eller i en traditionell försäkring. En premiebestämd försäkring tar inte hänsyn till tidigare intjänade pengar och samordnas således inte. Alla som ingår i avtalet får samma pensionsutbetalning vid samma lön. Förenklat kan det sägas att en premiebestämd pension innebär att pensionens storlek kommer bestämmas av hur mycket som betalas in, hur pengarna förvaltas samt vilka förvaltningsavgifter som kommer att tas ut.

Förmånsbestämd pension

En förmånsbestämd pension kännetecknas också att summan som skall betalas är känd. Fast med den skillnaden att avtalade villkor måste vara uppfyllda. Pensionstagaren kan inte påverka storleken på pensionen utan är istället garanterad en pension som normalt motsvarar en viss procent av den lön som man haft under sin arbetstid. Skulle det visa sig att det inte finns tillräckligt med pengar för den anställde är det arbetsgivarens ansvar att skjuta till pengar.

I en förmånsbestämd pension är det olika faktorer som påverkar hur mycket pengar som skall betalas ut till den anställde. Faktorer så som ålder, kön, tidigare intjänade pensionsrätter och till och med tjänstledighet under tidigare anställningar påverkar. Därför är en anställd med samma ålder och samma lön ha olika stora summor som betalas ut för pensionen. Förenklat kan det sägas att individen som skall ta del av pensionen garanteras en pension som en viss procent i förhållande till slutlönen.

Besök Kortio

PTK - Privattjänstemannakartellen

PTK är en förkortning som står för Privattjänstemannakartellen och bildades så tidigt som 1973. Det här gjordes för att man insåg att förenade krafter skulle ge en bättre förhandlingsstyrka. Därmed skulle de stärka avtalen för de anslutna förbund som tog del av PTK-områdets möjligheter. PTK är en organisation som idag består av 23 olika förbund som gått samman för att just möjliggöra stark förhandlingsförmåga för medlemmarna. Grunden för verksamheten ligger i kollektivavtalen som arbetas fram. PTK själva beskriver sig som en förhandlings- och samverkansorganisation som arbetar för förhandlingar, utbildning och information.

Pensioner och försäkringar

PTK ses ofta skrivet tillsammans med den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Det här är för att det är just det kollektivavtalet som PTK representerar och skapar trygghet genom. PTK arbetar för de tjänstemän som är anställda i det privata näringslivet. Meningen med PTK är att du skall få ett betydligt enklare förhållningssätt till pensionen som idag går att påverka mycket själv. De hjälper dig att få fram förmånliga avtal och hjälpa dig till rätta val för att få ut så mycket som möjligt av din pension den dag du slutar arbeta. Valen görs helt ut efter varje medlems privata situation. Detta för att det skall bli så bra och förmånligt som möjligt. Alla som täcks av ITP tjänstepension har exempelvis möjlighet till gratis rådgivning på webben genom PTK. Det här är tänkt att ge en samlad bild på ett tydligt och enkelt sätt för medlemmarna.

Statens tjänstepensionsverk, SPV

SPV eller Statens tjänstepensionsverk som det står för, är en pensionsförvaltare som räknar och betalar ut pensioner för alla människor som är anställda i den statliga verksamheten. SPV arbetar också för att kontrollera de pensionsskulder som staten dragit på sig. SPV är också leverantör av pensionstjänster till flera olika privata avtalsområden. I kundportföljen finns Posten, Skatteverket, Försvarsmakten, Vägverket och domstolarna. Ungefär 290 000 människor får sin pension varje månad från SPV. Dessa har ett värde på dryga 15 miljarder varje år.