Finansinspektionen

Finansinspektionen Finansinspektionen, eller FI, som myndigheten förkortas är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. De sorterar under Finansdepartementet och de ansvarar för den tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning som handlar om finansiella företag och finansiella marknader.

Finansinspektionens författningssamling
Finansinspektionens författningssamling är en samling allmänna råd och föreskrifter som Finansinspektionen har utfärdat. Man kan söka efter och beställa såväl de allmänna råden som föreskrifterna direkt från Finansinspektionens hemsida.

FI:s verksamhet

Ett av Finansinspektionens huvudområden är att följa och analysera utvecklingen inom verksamhetsområden och de ska underrätta regeringen ifall de bedömer att instabilitet i finanssektorn riskerar att påverka det svenska finansiella systemets funktion på ett negativt sätt. Finansinspektionen har också till uppgift att verka för ett gott konsumentskydd inom sitt ansvarsområde.

Finansinspektionens övergripande mål är helt enkelt att bidra till ett finansiellt system som:

Fungerar effektivt
Där såväl företag som konsumenter har tillgång till ett väl fungerande finansiellt system med god insyn och där konkurrens bidrar till att hålla kostnaderna nere

Är stabilt
Där de finansiella företagen kan upprätthålla en sund balans mellan kapital och risker för att på så sätt kunna hålla vad de lovat sina kunder

Skyddar konsumenterna   
Där konsumenterna erbjuds ett grundläggande skydd för sina tillgångar och fordringar, erbjuds skäliga villkor samt får tydlig information om de finansiella tjänster som finns på marknaden

Finansinspektionens verksamhet

Man kan dela in Finansinspektionens verksamhet i tre områden:

spara Utfärdande av tillstånd till företag som vill erbjuda finansiella tjänster.

spara Utformning av bindande regler och rådgivning angående finansiell verksamhet.

spara Tillsyn av att regler efterföljs samt utföra olika riskanalyser.

Finansinspektionen utfärdar tillstånd till de företag som vill erbjuda finansiella tjänster till verksamheten, men de ingriper också mot företag som missköter sig, exempelvis genom att dra in deras tillstånd. De kan (efter bemyndigande från regeringen) besluta om bindande föreskrifter. De kan också utfärda allmänna råd som inte är bindande. Exempelvis har Finansinspektionen gett ut föreskrifter och/eller allmänna råd kring spridning av risker i portföljer, intern kontroll och riskhantering samt krav på hur stort kapital som finansiella företag måste ha.

Finansinspektionen har tillsyn över 3 900 finansiella företag, 600 utländska finansiella företag med verksamhet i Sverige samt informationen från 300 börsbolag. Företagen måste göra en löpande inrapportering till Finansinspektionen och detta analyseras sedan av FI. De gör också olika stickprov ifall de misstänker oegentligheter eller liknande.

Historik

Finansinspektionen bildades 1991 i och med att Försäkringsinspektionen och Bankinspektionen slogs ihop. 1659 inrättade kung Karl X Gustav en banköverinspektörstjänst för övervakningen av Stockholm Banco, Sveriges första affärsbank. I mitten av 1800-talet övertogs tillsynen av Finansdepartementet.1904 bildades Försäkringsinspektionen och 1907 bildades ämbetsverket Kungliga Bankinspektionen. Genom åren fick Bankinspektionen allt större verksamhetsområde och 1991 slogs alltså Försäkringsinspektionen och Bankinspektionen samman till Finansinspektionen med Anders Sahlén som generaldirektör.

Generaldirektörer

Sedan grundandet av Finansinspektionen 1991 har myndigheten haft fem olika generaldirektörer. Först ut var Anders Sahlén (1991-1993). Därefter följde först Claes Norgren (1993-2002) och Ingrid Bonde (2003-2008). Från juni 2008 till den 14 januari 2009 var Erik Saers tillförordnad generaldirektör och därefter tog Martin Andersson över rodret från 14 januari 2009.