Bolånetaket har haft en positiv effekt

Det har tvistats om huruvida bolånetaket har haft någon effekt och att den endast har gett negativa påföljder, som exempelvis gjort det svårt för ungdomar att skaffa bostäder. Men nu visar Finansinspektionen, i en undersökning, att bolånetaket har haft en positiv åverkan.

Nu har bolånetaket visat sig effektiv, där den behövs. Finansinspektionen harlåtit göra en utvärdering om effekterna av bolånetaket. Det visar sig att låneinstitut, och därmed banker, har ändra sitt beteende. Där de numera inte beviljar lån till kunder som redan har en hög belåningsgrad.

Bankerna är nu också bättre på att informera sina kunder och påtala vikten av att amortera. Vilket då också har lett till att fler amorterar på sina lån. Vi på Allt Om Spara ser det som en positivt utveckling då amortering är en av de viktigaste faktorerna för att minska sin belåning och därmed också minska sina ränteutgifter.

Finansinspektionen poängterar dock att det är svårt att se ett fullt genomslag, eftersom bolånetaket endast funnits en kort tid. Men även att oroligheter i världsekonomin och andra externa faktorer, har en påverkan även på den svenska bolånemarknaden.

Finansinspektionen kommer att under hösten 2011 göra en större och mer omfattande utredning över bolånetakets effekt.

Läs mer om vad bolånetaket innebär.