De flesta lånar på våren

Enligt en sammanställning från SBAB sker de flesta privatlån i april, följt av mars och maj. Sedan följer lånelågtryck fram till och med september.

Ungefär en tredjedel av utlåningen för privatlån hos SBAB sker under våren. Med privatlån menas lån mellan 30 000 och 350 0000 kronor. Undersökningen, som har gjorts mellan åren 2010 och 2014, visar att utlåningen i genomsnitt är mer än dubbelt så hög i april som i juni. Under sommaren fram till och med september lånas det betydligt mindre. Sedan sker en mindre uppgång tills utlåningen avstannar vid årsskiftet.

En av anledningarna till att flest lånar på våren är för att det då spritter i hushållens konsumtionsvanor. De poster som lånen främst används till under året är husrenovering följt av billån. Dessa poster motsvarar tillsammans 47 procent av den utlånade summan. 37 procent av summan står för annat syfte, 15 procent för omläggning från annat institut och 1 procent för båt. I princip följer alla lånesyften samma tendens under året, även om vissa skillnader förekommer.