Risker för det svenska finansiella systemet

Globala obalanser är största risken för det svenska finansiella systemet. Det visar en enkätundersökning som Riksbanken har gjort med aktörer på den svenska ränte- och valutamarknaden.

Av de som svarade på riskenkäten menar 40 procent att de finansiella marknaderna fungerar bättre i dag än för sex månader sedan. ”Något bättre likviditet och lägre volatilitet på de svenska finansiella marknaderna anges som det huvudsakliga skälet.” skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Enligt undersökningen kommer genomförandet av nya regleringar som Basel III och Solvens II, ökad riskmedvetenhet och ökade kapitalkostnader att bli bestående effekter av den finansiella krisen. En annan följd av krisen är stora budgetunderskott i vissa utvecklade ekonomier på grund av att skulder har flyttats från offentlig till privat sektor, enligt enkätsvaren.

Däremot tycker de svarande inte att de statsfinasiella problemen i euroområdet har påverkat de svenska finansiella marknaderna i samma riktning, då efterfrågan på svenska värdepapper snarare har ökat. Detta på grund av Sveriges starka ekonomiska ställning.

Det som kommer att vara i fokus under det närmaste halvåret på de svenska finansiella marknaderna, enligt undersökningen, är nya regleringar, utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden och Riksbankens penningpolitik. 

Riksbanken genomför riskenkätundersökningen varje halvår sedan 2008. Enkäten våren 2011 genomfördes i april och början på maj.