Stödjer nya regler för insättningsgarantin

Riksgälden meddelar att man välkomnar de ändringar för insättningssgarantin som föreslås. De innebär bland annat snabbare utbetalning och i vissa fall möjlighet till högre ersättning.

Insättningsgarantin skyddar sparande på ett konto upp till €100 000 om banken försätts i konkurs eller av något annat skäl inte kan betala ut kundens sparande. Insättningsgarantin minskar även risken för stora uttag vid finansiell oro. De lagändringar som föreslås kommer från ett omarbetat EU-direktiv som ska stärka konsumentskyddet för insättningar.

Bland annat handlar ändringarna om bättre information till spararna och att utbetalningarna vid ett ersättningsfall ska ske inom sju arbetsdagar istället för 20. Dessutom kan högre belopp än €100 000 beviljas vid särskilda fall som är relaterade till insättning som exempelvis vid en bostadsförsäljning.

Avgiften som instituten betalar in ska i högre grad baseras på dess risknivå.

”Ändringarna stärker skyddet för spararna och bidrar till ökad finansiell stabilitet” skriver Riksgälden i sitt remissvar på promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438). Riksgälden ansvarar för hanteringen av insättningsgarantin och här kan du läsa hela remissvaret.

Bland de synpunkter som avviker från dem i promemrian, så förespråkar Riksgälden att insättningsgarantifonden omvandlas till en garantireserv på ett konto i Riksgälden, samt att garantins medel ska få användas för fler åtgärder än enbart utbetalning av ersättning till insättare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 maj 2016.