Olika svenska skatter

Det finns olika typer av skatter som betalas av olika typer av människor. Därför har Skatteverket även här satt upp en förklaring över vilka olika skatter som finns att betala och vad de innebär. Det kan vara en bra allmäninformation att veta vilka skatter som faktiskt finns i det här landet och när de skall betalas. Nedan följer en genomgång på Sveriges olika typer av skatter 2009.

Skatt på tjänsteinkomst

Till en tjänsteinkomst klassas alla ersättningar som du får genom din utförda tjänst, vanligtvis din arbetsplats. Här ingår sjukpenning, löner samt pension vilka alla klassas som kontanta ersättningar. I tjänsteinkomst ingår också förmåner som du eventuellt har från din arbetsgivare så som företagsbil eller lunchkuponger. En tjänsteinkomst måste alltid deklareras i din förenklade självdeklaration.

Bynk

Kommunal och statlig skatt

Skatt på tjänsteinkomst är en kombination av två olika typer av skatter, nämligen den kommunala och den statliga skatten. Generellt gäller att de flesta betalar kommunal skatt medan en viss procent av landets arbetare också betalar statlig skatt. Personer med inkomst över 330 000 kronor om året har skatteplikt gällande statlig skatt. Skatterna varierar också beroende på var i landet man är bosatt så en kommunal skatt ligger någonstans mellan 29 – 35 procent medan den statliga skatten hamnar någonstans mellan 20 – 25 procent. Alla arbetare i Sverige betalar också allmän pensionsavgift på sju procent.

Skatt på kapitalinkomster

Sverige har också skatt på de kapitalinkomster som en svensk medborgare gör. Med kapitalinkomster menas de räntor och utdelningar man får på exempelvis fonder och aktier samt också de vinster som görs vid exempelvis bostadsförsäljningar. Det är här så kallade realisationsvinster och realisationsförluster uppstår. Den skattepliktiga inkomsten för försäljning av villor och bostadsrätter ligger sedan 2008 på 22/30 av vinsten.

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Sedan 2008 har fastighetsskatten ersatts av det som nu istället kallas för en fastighetsavgift. Den här gäller för småhus, småhus på lantbruk samt hyreshus med bostäder. Avgiften ligger på 0,75 procent av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än 6 000 kronor.

Moms tillika mervärdesskatt

Som konsument betalar du i stort sätt en mervärdesskatt på alla produkter eller tjänster som du köper. Momsen är allt som ofta inräknad i priset men specificeras separat på kvittot som du mottar. Det finns tre olika momsklasser som ligger på 25, 12 och 6 procent beroende på vad för vara eller tjänst som du köper. För den första klassen på 25 procent räknas alla varor och tjänster som inte är;
– Livsmedel
– Hotell
– Camping
– Persontransporter
– Böcker
– Tidningar
– Tidskrifter
– Vissa varor inom kulturområdet

Det finns också vissa tjänster som är helt befriade från moms och dessa är bland annat sjukvård, tandvård, social omsorg, grundskola, gymnasium, högskola, banktjänster samt försäkringstjänster.

Besök Ferratumbank

Punktskatter

En punktskatt kan med ett annat ord beskrivas som övriga konsumtionsskatter vilket läggs på en del varor som det handlas med. En punktskatt är alltid inräknat direkt i priset som du betalar. Punktskatter finns ibland annat bränsle, energi, alkohol och tobak.

Sociala avgifter och vinstskatt

Alla arbetsgivare eller egenföretagare måste betala ut skatt på den ersättning som betalas ut till de anställda. En egenföretagare betalar ut de sociala avgifterna för sig själv vilket brukar benämnas egenavgifter. De här ligger ofta runt 31 procent. Enskilda näringsidkare och handelsbolag betalar skatt på överskottet av verksamheten och är densamma som skatten för tjänsteinkomster som vi gått igenom tidigare. Aktiebolag betalar en 28 procentig skatt på den vinst som görs i bolaget.